Back to Top

14 άτομα με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 4, 2015

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 4 & 6 της ΚΥΑ/679/22-8-96 - ΦΕΚ 826, τ. Β’ (η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 – ΦΕΚΑ’ 156, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ Α ́71), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α «01» και τίτλο: «Η Σκιώδης οικονομία (παραοικονομία) στην Ελλάδα: Μέγεθος, Αίτια και Επιπτώσεις» και α/α «01», της πράξης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Η Σκιώδης οικονομία (παραοικονομία) στην Ελλάδα: Μέγεθος, Αίτιακαι Επιπτώσεις» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 380420» με χρονική διάρκεια έργου από 10/10/2011 έως 30/11/2015, Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Αριστείδη Μπιτζένη, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 163/14.10.2015 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.K.E., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής

Δεκατέσσερις (14) εξωτερικούς συνεργάτες, προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες ή εμπειρογνώμονες αγοράς, που θα πληρούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής: Υποστήριξη υλοποίησης Πακέτων Εργασίας της Δράσης 1 του ανωτέρω Υποέργου με έμφαση στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μέσω δομημένου ερωτηματολογίου με την τεχνική της τηλεφωνικής συνέντευξης, έργο το οποίο θα συμβάλλει στην υλοποίηση παραδοτέων της Δράσης 1, 3 & 4 που σχετίζονται με την ανάλυση των στοιχείων και των επομένων Δράσεων του Έργου.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Προπτυχιακός φοιτητής ή μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας ή εμπειρογνώμονας αγοράς. Ειδικότερα ο προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να έχει αποδεδειγμένη ενεργό φοίτηση, Α.Ε.Ι. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής , το οποίο θα αποδεικνύεται από βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι έχει περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα ανά έτος, ενώ ο υποψήφιος διδάκτορας να κατέχει μια πρόσφατη συστατική επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή του ότι είναι ενεργός ερευνητής. Για τον εμπειρογνώμονα αγοράς θα πρέπει να αποδεικνύεται η επαγγελματική του εμπειρία στην αγορά εργασίας τουλάχιστον 2 ετών με βεβαίωση εργοδότη.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθουςτρόπους : α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η /Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, τολογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία. β) Τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει ένα τουλάχιστον μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. γ) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους όπου να βεβαιώνεται από τον εργοδότη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας/έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο bitzenis@yahoo.com

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.uom.gr

Γεωγραφική Περιοχή: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης