Back to Top

Προσεχώς το νέο voucher Τουρισμού για 8.000 ανέργους

Σε τροχιά υλοποίησης τέθηκε το νέο πρόγραμμα voucher στον Τουρισμό, που θα ωφελήσει 8.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, καθώς με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Ι. Πλακιωτάκη εγκρίθηκε η ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ.

Το επόμενο βήμα είναι η προκήρυξη του νέου προγράμματος από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στις επόμενες μέρες.

Το νέο πρόγραμμα voucher στον Τουρισμό θα αφορά την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 8.000 άνεργους νέους έως 29 ετων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα καθώς και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα της οικονομίας, ενώ οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως και 2550 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 4 Υποέργα:

Το Υποέργο 1 αφορά τις ενέργειες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), μέσω του συστήματος voucher.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης – β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής. Το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί από το ΙΝΣΕΤΕ.

Τα Υποέργο 2 περιλαμβάνει, ενέργειες δημοσιότητας (δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες, δημιουργία κατάλληλου ενημερωτικού υλικού, οργάνωσης ημερίδων, ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας κλπ), επιστημονικό συντονισμό-υποστήριξη (διαχειριστικό Audit, Νομική υποστήριξη) καθώς και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού νέων ειδικοτήτων. Επίσης στο πλαίσιο του Υποέργου αυτού, το ΙΝΣΕΤΕ θα παράσχει επίσης, υπηρεσίες διαχείρισης του οικονομικού αντικειμένου του έργου με την τήρηση λογιστικών υπηρεσιών, διενέργεια πληρωμών, ελέγχους επί των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κλπ. Το Υποέργο 2 θα υλοποιηθεί από το ΙΝΣΕΤΕ με Ιδία Μέσα.

Το Υποέργο 3 θα αφορά στη διαχειριστική υποστήριξη του έργου και την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η διοικητική υποστήριξη όλων των φάσεων, η κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος ενεργειών, η τήρηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση στοιχείων φυσικού αντικειμένου του έργου, τηλεφωνική υποστήριξη υποψηφίων και παρόχων (call center) κλπ. Το Υποέργο 3 θα υλοποιηθεί από την ΕΕΔΕ με Ιδία Μέσα.

Το Υποέργο 4 αφορά στην Πιστοποίηση προσόντων των ωφελουμένων, την οποία θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 (από Εθνικούς ή Διεθνείς Φορείς) ή άλλα αναγνωρισμένα Διεθνή πρότυπα, να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι παραπάνω φορείς θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την εγγραφή τους στο μητρώο της πράξης. Το Υποέργο 4 θα υλοποιηθεί από το ΙΝΣΕΤΕ με Ιδία Μέσα.

Επιχειρήσεις – δικαιούχοι

Ενδεικτικά αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ

•Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

•Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

- Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Κριτήρια Μοριοδότησης

Η επιλογή και η εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει τον εξής κριτηρίων:

•Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

•Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014.

•Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις από τους ανέργους θα γίνουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα sete-voucher.gr και οι προθεσμίες θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων δικαιούται μια προσωπική επιταγή εισόδου για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης.

Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης, το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμεί.

Μέσω της Επιταγής, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον καταρτιζόμενο.

Το αργότερο δύο μήνες μετά την εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιταγή εισόδου.

Αυτό θα γίνει με την ηλεκτρονική υποβολή της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση.

Πηγή: http: www.ergasia.gr

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης