Back to Top

4 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Δεκέμβριος 30, 2015

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:

Έργο : “Guiding European Policy toward a lowNcarbon economy. Modeling Energy system Development under Environmental And Socioeconomic constraints – MEDEAS”

Κωδικός MEDEAS 12/15.1
Ένας / Μία Χημικός Μηχανικός (1 θέση)
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελΜατική εμπειρία σε θέματα ΑΠΕ/ΕΞΕ και Τεχνικής και Οικονομικής διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών έργων στους τομείς ΑΠΕ/ΕΞΕ.
• Γνώση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου στον τομέα της ενέργειας, των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης και των ευρωπαϊκών πολιτικών μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
• Εμπειρία στη συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με την ενέργεια καθώς και στη στατιστική ανάλυση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
• Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ανάλυσης της ενεργειακής πολιτικής με έμφαση στις πολιτικές μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
• Εμπειρία σε μελέτες και ανάλυση της αγοράς ενέργειας
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων

Έργο: GIZ “Technical Assistance for renewable energies and energy efficiency in Greece”
Κωδικός GIZ 12/15.1
Ένας /Μία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΕ (1 θέση)
Απαιτούμενα Προσόντα:
• ∆εκαετής (10) τουλάχιστον εμπειρία σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.
• Εμπειρία στον προσδιορισμό του τεχνικού και οικονομικού εκμεταλλεύσιμου δυναμικού για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
• Εμπειρία στη στατιστική επεξεργασία δεδομένων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.
• Εφαρμογή μεθόδων μέτρησης της ενεργειακής αποδοτικότητας κτηρίων.
• Εμπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση της ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δίκτυα μέσης και υψηλής τάσης και των δυνατοτήτων αποθήκευσης και εξισορρόπησης του ηλεκτρικού συστήματος.
• Υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης.
• Γνώση θεμάτων σχετικά με τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας της βιομάζας.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Έργο: «EU coordinated MEthods and procedures based on Real Cases for the effective implementation of policies and measures supporting energy efficiency in the Industry N EUNMERCI»

Κωδικός EUNMERCI 12/15.1
Ένας / Μία Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (1 θέση)
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Εξαετής (6 έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα Ενέργειας, ΑΠΕ, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
• Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης.
• Εμπειρία στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων καθώς και στη χρήση βάσεων δεδομένων σε επίπεδο data entry και reporting.
• Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη, οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MSGOffice, περιβάλλον Internet, προγράμματα επεξεργασίας κειμένων και εικόνων).
• Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας

Έργο: CheapNGSHPs – “Cheap and Efficient Application of Reliable Ground Source Heat Exchangers and
Pumps”

Κωδικός Cheap 12/15.1
Ένας/Μία Οικονομολόγος ΠΕ με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν την κοινωνικοοικονομική διάσταση των ΑΠΕ (1 θέση)

Απαιτού5ενα Προσόντα:
• Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα που αφορούν τις ΑΠΕ και πιο συγκεκριμένα τη Γεωθερμία και τις ΓΑΘ, ως προς α) τους παράγοντες που επηρεάζουν την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση του κοινού, β) την
κοινωνική τους αποδοχή, γ) τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, δ) τα εμπόδια και στρατηγικές διάδοσης, ε) την επιλογή συστημάτων και τεχνολογιών και στ) τη δημιουργία απασχόλησης και ά
λλων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.
• Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη συλλογή, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση δεδομένων, καθώς και στη δημιουργία και διανομή ερωτηματολογίων πάνω σε θέματα που αφορούν τη Γεωθερμία και τις ΑΠΕ
γενικότερα.
• Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην εκπόνηση market analysis, SWOT analysis και action plans πάνω στις ΑΠΕ γενικότερα και ειδικότερα στη Γεωθερμία.
• Εμπειρία στην εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και business plans σε έργα Γεωθερμίας σχετικά με ηλεκτροπαραγωγή, άμεσες χρήσεις και ΓΑΘ.
• Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και επιδεικτικών έργων καθώς και στην υποβολή προτάσεων (με έμφαση στην ενότητα των «Impacts») στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
• Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Περισσότερες πληροφορίας παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.cres.gr

Γεωγραφική Περιοχή: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης