Back to Top

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ασχολούνται με την μελέτη των βιολογικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής (μόρια, κύτταρα, όργανα, οργανισμοί, πληθυσμοί κλπ), καθώς και με την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών στους τομείς της Υγείας, των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο ρόλος τους περιλαμβάνει όχι μόνον την παραγωγή γνώσης, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών στην Ιατρική, στη Γεωργία & την Κτηνοτροφία αλλά και στο Περιβάλλον. Επαγγελματικά δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στη βιομηχανία και στην παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και γνωματεύσεων, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στη Μοριακή Βιολογία & Γενετική και στο ευρύτερο πεδίο των Βιοεπιστημών.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

 • Σε Φαρμακοβιομηχανίες (η Μοριακή Βιολογία έχει αναγνωριστεί ως πρωτοποριακός κλάδος στη βιομηχανία φαρμάκων)
 • Σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Σε Διαγνωστικά Εργαστήρια/ Κέντρα
 • Σε Βιοτεχνολογικές Εταιρείες
 • Σε κρατικές υπηρεσίες όπως είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), οι υγειονομικές υπηρεσίες κλπ
 • Σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια ως ερευνητές
 • Σε υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών σχετικών με τις Βιοεπιστήμες [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent Office, World Health Organisation, κλπ]
 • Στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Καθηγητές Βιολόγοι (ΠΕ04.04) αφού αποχτήσουν Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Σε φροντιστήρια ως καθηγητές στο αντικείμενο της Βιολογίας και σε κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις Βιοεπιστήμες

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Για την επαγγελματική του δραστηριοποίηση χρειάζεται να έχει μια έφεση στις Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες. Ακόμη επιθυμητό είναι να διαθέτει ερευνητικό και οργανωτικό πνεύμα, δημιουργική σκέψη, προσαρμοστικότητα, να είναι παρατηρητικός, επίμονος και υπομονετικός, ηθικός και ευσυνείδητος. Επίσης, πρέπει να διαθέτει πρακτικές δεξιότητες χειρισμού ευαίσθητων αντικειμένων, οργάνων και συσκευών. Τέλος, είναι επιθυμητό να του αρέσει να συνεργάζεται με άλλους σε ομάδα.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Καλή γνώση και εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου
 • Λογικο-μαθηματική, αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Δημιουργικότητα και ευρύτητα σκέψης
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία (αξιοποίηση των γνώσεων, τεχνικών, μεθοδολογιών και εμπειριών του και προσαρμογή τους σε νέες καταστάσεις)
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Οργανωτικές ικανότητες, Πρωτοβουλία
 • Ειδικές ικανότητες (συγκέντρωση, έμφαση στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα, μνήμη, προσοχή, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα)
 • Πρακτικές δεξιότητες (π.χ. λεπτή κινητικότητα και επιδεξιότητα στη χρήση υλικών, εργαλείων, οργάνων κλπ)
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, επιμονή, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Βιολογίας
 • των Τμημάτων Ιατρικής
 • του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
 • των Τμημάτων Χημείας

Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές:

Μεταπτυχιακές ειδικεύσεις προσφέρονται σε επιμέρους αντικείμενα της Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής που σχετίζονται με τη Γονιδιωματική, Μοριακή Ανοσοβιολογία, Γενετική Πληθυσμών, Βιοηθική, Βιοπληροφορική, Βιοτεχνολογία, Μοριακή Διαγνωστική, Πρωτεομική, Μοριακή Νευροβιολογία, Αναπτυξιακή-Αναγεννητική Βιολογία, Φαρμακογονιδιωματική, Μηχανική Ιστών, Μεταφραστική Έρευνα, , Scientific Publishing κ.α.

Πορεία σταδιοδρομίας:

Οι Μοριακοί Βιολόγοι-Γενετιστές μπορούν να απασχοληθούν σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε βιομηχανικές μονάδες (φαρμάκων, τροφίμων, καλλυντικών κ.α.), σε άλλες εταιρείες βιοτεχνολογικού - βιοϊατρικού προσανατολισμού, σε ερευνητικά εργαστήρια πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, και νοσοκομείων. Επίσης σε υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών σχετικών με τις Βιοεπιστήμες [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent Office, World Health Organisation, κλπ]. Τέλος στη Δημόσια ή Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Καθηγητές Βιολόγοι (ΠΕ04.04) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 158/1.10.2009, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α199/1.10.2009, οι απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής αναλαμβάνουν την ευθύνη υπογράφοντας ατομικά ή συνυπογράφοντας με άλλους επιστήμονες στα ακόλουθα: α) Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού, καθώς και κλινικών ή άλλων δοκιμών που διεξάγονται in vitro ή in vivo. Επίσης πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή ιατροδικαστική χρήση και βασίζονται στην επεξεργασία βιολογικών παραμέτρων και ιδιαίτερα του γενετικού υλικού. β) Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και Ασφάλειας σε διαδικασίες που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου των Βιοεπιστημών. γ) Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία. δ) Μελέτες και αξιολόγηση οικοσυστημάτων και πιστοποίηση περιβαλλοντικών και οικολογικών επιπτώσεων, καθώς και πληθυσμιακές μελέτες. ε) Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλον οργανισμό ή κράτος σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των Βιοεπιστημών. Σε περίπτωση που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο δημόσιο τομέα ως Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το διορισμό προσωπικού και χρειάζεται να διαθέτουν, εκτός από το βασικό τους πτυχίο, Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010).

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Mixcloud
 • Instagram
 • YouTube
 • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης