Back to Top

16-18/10/2015- 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ, «Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης» (Αλεξανδρούπολη)

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Παννεληνίου Συνεδρίου ΟΜΕΡ –ΔΠΘ, «Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης» που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2015, καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν εργασίες για συμμετοχή στο συνέδριο, μετά από κρίση (περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: www.omep2015.gr και επικοινωνία στο e-mail:omep2015@gmail.com).

Το συνέδριο οργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή της Ο.Μ.Ε.Ρ. (Organisation Mondiale pour l’ Éducation Préscolaire - World Organisation for Early Childhood Education - Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής) και τα δυο τμήματα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.) και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.).

Το συνέδριο πρόκειται να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, όπως και όλα τα συνέδρια της ΟΜΕΡ μέχρι σήμερα.

Θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, την Παρασκευή 16 έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015.

Το συνέδριο απευθύνεται:

• Σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης
• Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
• Σχολικούς Συμβούλους
• Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
• Ερευνητές της εκπαίδευσης
• Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ

H ανάπτυξη ατόμων ικανών να κατανοούν τον τρόπο που λειτουργεί το περιβάλλον ως ολότητα, να προσεγγίζουν ολιστικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα κατανοώντας τον πολύπλοκο και πολυεπίπεδο χαρακτήρα τους, να διερευνούν σε βάθος τόσο το σύστημα αξιών που τα προκαλούν όσο και τις επιλογές που γίνονται σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, να αναπτύσσουν στρατηγικές και να συγκροτούν δράσεις για την αντιμετώπισή τους, αποτελεί βασική επιδίωξη της σύγχρονης εκπαίδευσης. Προκειμένου τα άτομα να είναι ικανά να προσεγγίζουν τα ζητήματα αυτά ολιστικά, είναι αναγκαίο να αναπτύξουν 'εργαλεία' για τη διερεύνηση του κόσμου και τον ρόλο του ανθρώπου μέσα σε αυτόν με τρόπο κριτικό, αναλυτικό και συνθετικό. Με άλλα λόγια να είναι σε θέση να προσεγγίζουν και να κατανοούν τον κόσμο με συστημική και κριτική σκέψη.

Στην κατεύθυνση αυτή ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ως κρίσιμος καθώς θέτει τα θεμέλια της γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, καλλιεργεί την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών, όσο και μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και τοπικής κοινωνίας.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία σε ζητήματα που αφορούν την μάθηση και τη διδασκαλία για την εκπαίδευση πολιτών για ένα αειφόρο μέλλον και σχετίζονται με όλα τα θεματικά αντικείμενα της εκπαίδευσης. Παράλληλα επιδιώκεται η ανάδειξη σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών, καθώς επίσης η ανταλλαγή εμπειρίας, γνώσης, προβληματισμού και δημιουργικού διαλόγου τόσο από εκπαιδευτικούς της πράξης όσο και από ερευνητές

Παρουσίαση εργασιών:

Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν για κρίση προτάσεις συμμετοχής στο συνέδριο, σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου, στις εξής κατηγορίες:

• Προφορικές Ανακοινώσεις
• Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster)
• Στρογγυλά τραπέζια – Ομάδες συζητήσεων
• Εργαστήρια
• Διδακτικά σενάρια

Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου

1. Προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
2. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
3. Γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
4. Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
5. Σχεδιασμός, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
6. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
7. Παιδί, περιβάλλον και αειφορία.
8. Μουσειακή αγωγή και αειφορία.
9. Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.
10. Διαφοροποιημένη διδασκαλία στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
11. Συνεκπαίδευση παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
12. Συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες.
13. Πολυγραμματισμοί στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
14. Ο ρόλος της οικογένειας και των γονέων σε μια αειφόρο εκπαίδευση

Χώρος διεξαγωγής Συνεδρίου

Σχολή Επιστημών της Αγωγής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολη

Τρόπος υποβολής εργασιών

Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.omep2015.gr

Σημαντικές ημερομηνίες

• Υποβολή Ερευνητικών Εργασιών : 10 Ιουνίου 2015
• Υποβολή Προτάσεων Διδακτικών Σεναρίων: 10 Ιουνίου 2015
• Υποβολή Προτάσεων για άλλες Δραστηριότητες: 10 Ιουνίου 2015
• Ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων: 30 Ιουνίου 2015
• Έγκαιρη Εγγραφή Εισηγητών: 31 Αυγούστου 2015
• Έγκαιρη Εγγραφή Συνέδρων: 15 Σεπτεμβρίου 2015

Κόστος εγγραφής

Το κόστος εγγραφής για τα μέλη της ΟΜΕΡ (ταμειακά τακτοποιημένα μέλη για το 2014 και 2015) είναι 15 ευρώ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015 και 20 ευρώ μετά την ημερομηνία αυτή.
Το κόστος εγγραφής για τα μη μέλη της ΟΜΕΡ είναι 20 ευρώ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και 30 ευρώ μετά την ημερομηνία αυτή.
Το ποσό εγγραφής για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι 10 ευρώ.
Το κόστος εγγραφής για μέλη της ΟΜΕΡ που συμμετέχουν με εισήγηση μέχρι 31 Αυγούστου είναι 30 ευρώ και 40 ευρώ μετά την ημερομηνία αυτή.

Το κόστος εγγραφής με εισήγηση για μη μέλη της ΟΜΕΡ είναι μέχρι 31 Αυγούστου 40 ευρώ και 50 ευρώ μετά την ημερομηνία αυτή.

Στο ποσό εγγραφής περιλαμβάνονται:

• Εναρκτήρια Τελετή
• Παρακολούθηση Επιστημονικού Προγράμματος Συνεδρίου
• Φάκελος Συνεδρίου: πρόγραμμα, περιλήψεις, ταυτότητα εισόδου, φάκελος συνεδρίου.
• Διαλείμματα καφέ
• Βεβαίωση συμμετοχής

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του ποσού γίνεται με πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.omep2015.gr

Διαδικασία εγγραφής

Η εγγραφή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μόνο όταν συμπληρωθεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά το Έντυπο Εγγραφής και η απόδειξη κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού στην τράπεζα (σκαναρισμένη) αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eggrafes10omep@gmail.com

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Για την υποβολή του κειμένου εργασίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο έντυπο υποβολής εργασίας, το οποίο και θα σταλεί με e-mail στο papers10omep@gmail.com μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Μετά την ημερομηνία αυτή θα δημοσιευτεί ο κατάλογος εγκεκριμένων εργασιών και θα ενημερωθούν με e-mail οι ενδιαφερόμενοι. Στον τίτλο του e-mail χρησιμοποιείστε τον αριθμό της θεματικής και τον τίτλο της εργασίας σας.

Τα κείμενα που θα υποβληθούν για κρίση θα πρέπει:

• Να εντάσσονται στις θεματικές του συνεδρίου.
• Να είναι γραμμένα με σαφήνεια, να περιλαμβάνουν επαρκή και καλώς τεκμηριωμένα στοιχεία αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο, τη σχετική βιβλιογραφία, τη μεθοδολογία, τη συζήτηση και τα συμπεράσματα.
• Να είναι μορφοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο μορφοποίησης

Επισημάνσεις

Οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης (peer reviewing) και απαιτείται θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών για την παρουσίασή τους. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση.

Για κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί, πρέπει να υπάρχει εγγραφή τουλάχιστον ενός συγγραφέα πριν από τις 31 Αυγούστου 2015.

Επιλεγμένα άρθρα από το συνέδριο θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση του επιστημονικού. Οιί εργασίες που θα παρουσιαστουν θα περιληφθούν σε συλλογικό τόμο πρακτικών περιοδικού της ΟΜΕΡ.

Πηγή: http: newsedu.gr

Κατηγορία Εκδήλωσης: 
Γεωγραφική Περιοχή: 
Οικονομικό Καθεστώς: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Πρoσφατα Aρθρα

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης