Back to Top

Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Γενικές πληροφορίες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για τη διαχείριση και προστασία των δασών, των δασικών εκτάσεων (καθώς και των λοιπών εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία), της δασικής οικολογίας των υδροβιότοπων και του φυσικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη και βελτίωση της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων της χώρας, παράλληλα με την διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελούν το βασικό αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας

 • Σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα:
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  • Περιφέρειες (Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών και Αναδασώσεων).
  • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Αναπτυξιακές τους Εταιρείες.
  • Φορείς Διαχείρισης Ελληνικών Προστατευόμενων Περιοχών.
  • Εταιρείες του Δημοσίου με μορφή Α.Ε. (Εγνατία Α.Ε., Κτηματολόγιο Α.Ε.).
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  • Αγροτική Τράπεζα (συγχώνευση με την Τράπεζα Πειραιώς).
  • ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ
   (στα τμήματα προμηθειών και συντήρησης ξύλου για τους στύλους και στρωτήρες).
 • Σε θέσεις ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Περιβάλλοντος τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα (υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο τους αναφέρεται από την προκήρυξη ως προσόν διορισμού).
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές σε γραφεία δασικών μελετών
  (αντικείμενο: δασικές μελέτες, μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, περιβαλλοντικές μελέτες).
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες εργολήπτες δημόσιων δασοτεχνικών έργων σε επιχειρήσεις εργοληπτικών δασικών έργων και έργων πρασίνου.
 • Σε δασικές βιομηχανίες.
 • Σε δασικούς συνεταιρισμούς και δασικά φυτώρια.
 • Στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  (π.χ. ΣΔΕ, Κέντρα Δια βίου Μάθησης, Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ κλπ) στην ειδικότητα ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ 14.05) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Σε μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
  (Εταιρείες μη κυβερνητικού χαρακτήρα – WWF, Ορνιθολογική Εταιρεία, Αρκτούρος κλπ).

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του

Για την επαγγελματική του δραστηριοποίηση ο απόφοιτος του Τμήματος χρειάζεται να έχει μια έφεση στις Φυσικές Επιστήμες (Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής, Χημείας και Οικονομίας). Ακόμη, είναι αναγκαίο να αγαπά και να είναι εξοικειωμένος με το δάσος και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Τέλος, μια καλή φυσική κατάσταση και σωματοκινητική ικανότητα είναι επιθυμητές, ώστε να μπορεί να εργαστεί ως Δασολόγος σε εργασίες πεδίου (π.χ. φυσικές δραστηριότητες στο δάσος για λόγους παρατήρησης ή δειγματοληψίας κλπ).

Ο απόφοιτος χρειάζεται

 • Λογικο-μαθηματική σκέψη
 • Οπτικο-χωροταξική ικανότητα
 • Σωματικά χαρακτηριστικά όπως καλή φυσική κατάσταση, σωματική αντοχή κλπ
 • Πρακτικές δεξιότητες
  (π.χ. χειρωνακτική επιδεξιότητα, χρήση υλικών, εργαλείων, οργάνων – π.χ. πυξίδα, GPS, GIS-Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών κλπ)
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και κριτικής ανάγνωσης πληροφοριών
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι

 • του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
 • του Τμήματος Περιβάλλοντος
  (σε περίπτωση που ο δασολόγος εργάζεται ως Περιβαλλοντολόγος – μετά από απόφαση των σχολών τους οι Δασολόγοι μπορούν να αποχτήσουν βεβαίωση ειδικότητας περιβαλλοντολόγου)
 • των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος και Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών
 • των Τμημάτων Γεωπονίας, Γεωλογίας, Κτηνιατρικής, Ιχθυολογίας
  (εγγράφονται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ασκούν το επάγγελμα του γεωτεχνικού με ειδικότητα ανάλογης της σχολής αποφοίτησής τους)
 • των Τμημάτων Βιολογίας
 • των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής, Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Μηχανικής Βιοσυστημάτων, Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές

Μεταπτυχιακές ειδικεύσεις προσφέρονται σε επιμέρους κλάδους της Δασολογίας, όπως Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Προστατευόμενων Περιοχών, Ορεινών Υδρολεκανών κλπ, Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Περιβαλλοντική Επικοινωνία, Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων, Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων, Διαχείριση Αγροτικών Προϊόντων, κλπ.

Πορεία σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για να ασκήσουν το επάγγελμα του Δασολόγου χρειάζεται να εγγραφούν στα μητρώα των μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου να αποχτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος [Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/2000 )], η οποία σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3115/9-9-2013 έχει αντικατασταθεί με την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (ανανεώνεται ανά τριετία). Έπειτα, μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (π.χ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΓΑ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Εθνικό Κτηματολόγιο, Δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, δασικές βιομηχανίες κλπ). Ακόμη, μπορούν να απασχοληθούν και ως καθηγητές εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού αποχτήσουν Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια (βάσει του Ν. 3848/2010). Επίσης, μπορούν να δουλέψουν είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές, είτε ως εργολήπτες δασικών έργων (ιδιότητες αμοιβαία αποκλειόμενες). Ως μελετητές συμμετέχουν σε δημοπρασίες και αναλαμβάνουν και εκπονούν μελέτες (π.χ. μελέτες διαχείρισης δασών και δασικών οικοσυστημάτων, ανάπτυξης ορεινών περιοχών, διαχείρισης και προστασίας υγροτόπων, εθνικού κτηματολογίου κλπ), που προκηρύσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομών, ΤΥΔΚ). Για να γίνουν μελετητές χρειάζεται να περάσουν 4 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου τους και να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων λαμβάνοντας μελετητική άδεια Α’ τάξης. Ως εργολήπτες συμμετέχουν σε δημοπρασίες και αναλαμβάνουν και εκπονούν μελέτες που προκηρύσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και αφορούν σε έργα πρασίνου. Για να γίνουν εργολήπτες χρειάζεται να περάσουν 3 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου τους και να πάρουν εργοληπτική άδεια (4 τάξεων με ισχύ για 3 χρόνια) μετά από την εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αρχικά γίνονται εργολήπτες με πτυχίο Α’ τάξης. Η άδεια ανανεώνεται ή προάγεται σε ανώτερη τάξη εφόσον ο εργολήπτης έχει επιτελέσει ανάλογα έργα.

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Mixcloud
 • Instagram
 • YouTube
 • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης