Back to Top

Τμήμα Νομικής

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νομικής έχουν ως αντικείμενο εργασίας τους τη μελέτη και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο ρόλος των νομικών είναι να τηρούν το θεσμικό πλαίσιο που έχει ως σκοπό την υπεράσπιση της ζωής, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της περιουσίας των πολιτών σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρχή. Διέξοδοι απασχόλησης: δικηγόρος, δικαστικός, συμβολαιογράφος. Ως δικηγόροι εξετάζουν τη δικογραφία, αναλαμβάνουν έρευνα σε δημόσιες υπηρεσίες για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, μελετούν παλαιότερες δικαστικές αποφάσεις επί του ιδίου θέματος (έρευνα νομολογίας) και συντάσσουν ένα προσχέδιο δικογράφου (π.χ. αγωγής) που θα χρησιμοποιηθεί στη εκάστοτε υπόθεση. Όταν η τελευταία φτάσει στις δικαστικές αίθουσες, κι αν αυτό απαιτείται, εξετάζουν μάρτυρες, αγορεύουν και ανάλογα με την εξέλιξή της προβαίνουν σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του εντολέα και πελάτη τους. Οι δικαστικοί είναι κρατικοί λειτουργοί που εκπροσωπούν τη δικαστική εξουσία και το έργο τους είναι η εφαρμογή των νόμων του κράτους, η απονομή δικαιοσύνης και ο ορισμός των ποινών σε όσους έχουν κριθεί ένοχοι. Εξετάζουν τα στοιχεία που αφορούν την κάθε δικαστική υπόθεση, αποφασίζουν, επιβλέπουν και διευθύνουν τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια μιας δίκης και ορίζουν τις ποινές σύμφωνα με το νόμο για όσους κριθούν ένοχοι. Οι συμβολαιογράφοι συμβουλεύουν και καθοδηγούν τους πελάτες τους σε θέματα επισημοποίησης και νομιμοποίησης των συναλλαγών τους. Συντάσσουν και φυλάσσουν έγγραφα (συμβόλαια αγοραπωλησιών, διαθήκες, δηλώσεις, ένορκες καταθέσεις και βεβαιώσεις, συστάσεις εταιρειών κλπ).

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες Δικηγόροι
 • Εργασία με πάγια αντιμισθία ως νομικοί σύμβουλοι σε επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμούς, τράπεζες κ.α.
 • Ως δημόσιοι υπάλληλοι σε υπηρεσίες ή επιτροπές του Δημοσίου, στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές κ.α.
 • Ως Συμβολαιογράφοι
 • Στο Δικαστικό Σώμα ως Δικαστές, Εισαγγελείς ή Επιμελητές ανηλίκων
 • Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών) αφού αποχτήσουν Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Ως Υποθηκοφύλακες
 • Στο Διπλωματικό Σώμα

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Ο απόφοιτος του Τμήματος Νομικής είναι απαραίτητο να διαθέτει δραστήριο χαρακτήρα, δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Σημαντικό, επίσης, είναι να εμπνέει εμπιστοσύνη, να έχει επιμονή, επιμονή και ακεραιότητα στην άσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα, ο δικηγόρος πρέπει να διαθέτει οξύνοια, μεγάλη ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο, αλλά και ψυχραιμία και ψυχική και σωματική αντοχή. Ο δικαστής χρειάζεται υπομονή, ψυχραιμία, συναισθηματική σταθερότητα, νηφαλιότητα και ανεξαρτησία, αντοχή στην πίεση, αλλά και αμεροληψία, αντικειμενικότητα, ακεραιότητα, σεβασμό στην προσωπικότητα του ανθρώπου και σταθερή προσήλωση προς τους νόμους και το Σύνταγμα. Ο συμβολαιογράφος πρέπει να είναι έμπιστος, εχέμυθος, λεπτολόγος στη χρήση της γλώσσας, μεθοδικός και οργανωτικός.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Ειδικές ικανότητες: αναλυτική και συνθετική σκέψη, γρήγορη αντίληψη, παρατηρητικότητα, προσοχή, μνήμη, επινοητικότητα, διορατικότητα, οργανωτικότητα
 • Γλωσσικές Ικανότητες (έφεση στο χειρισμό της γλώσσας, ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, ταχύτητα αντίληψης και απόκρισης σε γλωσσικά μηνύματα κλπ)
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, θετική προσέγγιση, μη κριτική στάση, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ανάληψη πρωτοβουλίας, λήψη απόφασης, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείριση και οργάνωση χρόνου
 • Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων (π.χ. άγχους)
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες (π.χ. όταν ανοίγουν δικηγορικό γραφείο ή ως νομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων, τραπεζών κλπ)

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Νομικής

Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές:

Μεταπτυχιακές ειδικεύσεις προσφέρονται στους επιμέρους κλάδους του Δικαίου: Ποινικό δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Νέες εξειδικεύσεις επίσης αφορούν σε θέματα διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου, βιοηθικής (π.χ. σε υποθέσεις ανθρώπινης αναπαραγωγής-υποβοήθησης, μεταμοσχεύσεων, κλπ), πνευματικών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τηλεπικοινωνιών κ.α.

Πορεία σταδιοδρομίας:

Ο απόφοιτος, όπως ρυθμίζει ο Κώδικας περί Δικηγόρων, πρέπει απαραιτήτως να εργαστεί ως ασκούμενος δικηγόρος για μια περίοδο 18 μηνών σε δικηγορικό γραφείο με ένα δικηγόρο/σε δικηγορική εταιρεία με περισσότερους δικηγόρους/στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου ή του Πρωτοδικείου. Μετά από αυτήν την 18μηνη άσκηση και μετά από εξετάσεις ο επιτυχών εγγράφεται στα Μητρώα Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου της περιφέρειάς του. Ως δικηγόρος μπορεί να παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας ή με πάγια αντιμισθία ως νομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες κλπ. Η εξέλιξη ενός δικηγόρου συνοψίζεται στα ακόλουθα: ασκούμενος δικηγόρος, δικηγόρος παρά Πρωτοδικείω που απασχολείται σε δικηγορικό γραφείο ή που διατηρεί δικό του γραφείο, δικηγόρος παρ’ Εφετείω και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Για εργασία στον Δικαστικό-Εισαγγελικό κλάδο, είναι απαραίτητη η φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με εισαγωγικό διαγωνισμό εφ' όλης της ύλης του Δημοσίου Δικαίου, Ουσιαστικού και Δικονομικού Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, καθώς και του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. Οι επιτυχόντες ακολουθούν γενική εκπαίδευση αλλά στην πορεία επιλέγονται, κατόπιν εξετάσεων, στην κατεύθυνση (Πολιτικά και Ποινικά ή Διοικητικά Δικαστήρια) στην οποία είχαν την καλύτερη επίδοση, προκειμένου να διορισθούν στους αντίστοιχους δικαστηριακούς κλάδους. Η εξέλιξη ενός Δικαστή συνοψίζεται στα ακόλουθα: 5 έτη δικηγορίας, εξετάσεις για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών, φοίτηση κατόπιν επιτυχίας για 2 έτη στην Εθνική Σχολή Δικαστών, εξετάσεις και κατόπιν επιτυχίας διορισμός ως Πάρεδρος, Πρωτόδικος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Εφέτης, Πρόεδρος Εφετών, Αρεοπαγίτης. Για άσκηση του επαγγέλματος του Συμβολαιογράφου, απαιτείται προηγούμενη άσκηση δικηγορίας. Κατόπιν, όσοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο συμμετέχουν σε σχετικό διαγωνισμό που προκηρύσσει σε ετήσια βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την πλήρωση των κενών θέσεων, δεδομένου ότι το επάγγελμα είναι κλειστό (πρέπει να έχει κενωθεί κάποια θέση για να γίνει ένας νέος διορισμός). Την άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ρυθμίζει ο Κώδικας Συμβολαιογράφων. Η εξέλιξη ενός συμβολαιογράφου συνοψίζεται στα ακόλουθα: 3 έτη δικηγορίας, προκήρυξη θέσης, εξετάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και κατόπιν επιτυχίας ο διορισμός ως Συμβολαιογράφος.

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Mixcloud
 • Instagram
 • YouTube
 • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης