Back to Top

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης

Γενικές πληροφορίες:

Το Τμήμα έχει δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις οι οποίες δηλώνονται από τους ενδιαφερόμενους στα Μηχανογραφικά Δελτία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ: Η μία είναι η Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και η άλλη η Κατεύθυνσης Πολιτικής Επιστήμης. Σύμφωνα με το Π.Δ. 86/2013 στην Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης λειτουργούν και δύο Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου, δηλαδή, η Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής και η Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας. Η Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική αναφέρεται στην παραγωγή πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η λειτουργία των Κατευθύνσεων προχωρημένου Εξαμήνου της Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής και της Κοινωνικής Εργασίας (βλ. παρακάτω). Η Πολιτική Επιστήμη έχει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της την ίδια την πολιτική και το πολιτικό σύστημα, υπό την έννοια των σχέσεων εξουσίας μιας πολιτειακά συγκροτημένης κοινωνίας σε διάφορους τομείς της δημόσιας πολιτικής ζωής. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, γενικά, εντρυφούν στο γνωστικό αντικείμενο της παραγωγής πολιτικών: στις τάσεις και τους στόχους, την εφαρμογή, τα προβλήματα, τη ρύθμιση και το σχεδιασμό των επιμέρους, κρατικών κυρίως, πολιτικών και δράσεων. Η εκπαίδευσή τους εξειδικεύεται περαιτέρω με την επιλογή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης (1.Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης, 2.Κατεύθυνσης Πολιτικής Επιστήμης), κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στα ΑΕΙ. Οι απόφοιτοι της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης αποχτούν ειδίκευση είτε στην Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική είτε στην Κοινωνική Εργασία (με επιλογή της αντίστοιχης Κατεύθυνσης Προχωρημένου Εξαμήνου). Εργάζονται στους τομείς ανάπτυξης κοινωνικής πολιτικής και κοινωνική πρόνοιας και άσκησης της κοινωνικής εργασίας. Ως στελέχη διοίκησης ο ρόλος τους είναι να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής (π.χ. σε θέματα προστασίας του παιδιού, του εφήβου, των υπερηλίκων και άλλων ευπαθών ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων). Ως κοινωνικοί λειτουργοί σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προσφέρουν υπηρεσίες στους τομείς όπως η κοινωνική ασφάλεια, η αγορά εργασίας και η καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, η στεγαστική πολιτική και η προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος των παραπάνω υπηρεσιών είναι η ενδυνάμωση των ατόμων και των ομάδων που έχουν λιγότερους πόρους και λιγότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι της δεύτερης Εισαγωγικής Κατεύθυνσης γίνονται γνώστες του επιστημολογικού προβληματισμού της Πολιτικής Επιστήμης, με βάση και τις ανάγκες μιας κοινωνίας, οικονομίας και περιφέρειας της ΕΕ/ΕΚ, που ακολουθεί τις ραγδαίες αλλαγές της ευρύτερης περιοχής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου, που καταγράφονται με ραγδαίους ρυθμούς.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

Για την Εισαγωγική Κατεύθυνση της Κοινωνικής Διοίκησης οι απόφοιτοι μπορεί να απασχολούνται σε:

 • Οργανώσεις δημοσίου τομέα (όπως, γενικά νοσοκομεία και οι διευθύνσεις πρόνοιας) και κοινοτικής ανάπτυξης
 • Ιδιωτικές κερδοσκοπικές οργανώσεις (όπως, οίκοι ευγηρίας)
 • Επιτελικές θέσεις χάραξης κοινωνικής πολιτικής, συντονισμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης που αφορούν ομάδες ή κοινότητες, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α.
 • Την προληπτική / θεραπευτική εργασία σε Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, Νοσοκομεία, Φυλακές, Κέντρα Πρόληψης και Απεξάρτησης από Ουσίες κ.ά., ως Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Την Ειδική Αγωγή ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (όσοι έχουν κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας)
 • Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και εργασίας και στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (όσοι έχουν κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας), σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών κλπ.
 • Μη κυβερνητικούς φορείς (Ερυθρός Σταυρός και άλλες εθελοντικές οργανώσεις)
 • Διαπολιτισμικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κοινοτικά κονδύλια (του Υπουργείου Παιδείας, των ΟΤΑ κλπ)
 • Δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα ως ερευνητές

Για την Εισαγωγική Κατεύθυνση της Πολιτικής Επιστήμης οι απόφοιτοι μπορεί να απασχολούνται σε τομείς όπως:

 • Πολιτική ανάλυση, πολιτική θεωρία, κοινωνιολογία, διεθνείς σχέσεις
 • Διπλωματία (ελληνική και διεθνής, κυρίως κοινοτική)
 • Δημόσια διοίκηση και διοίκηση του εσωτερικού και εξωτερικού (κυρίως κοινοτική διοίκηση)
 • Πολιτικοί θεσμοί (κόμματα, θεσμοί της Κοινωνίας των Πολιτών)
 • Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντική πολιτική, διοίκηση και διαχείριση περιβαλλοντικών πολιτικών
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Α. Όποιος επιλέξει να δραστηριοποιηθεί σε θέσεις που σχετίζονται με την Κοινωνική Εργασία χρειάζεται:

να είναι διατεθειμένος να εργαστεί με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη ζωή τους. Γι’ αυτό αναμένεται να διαθέτει υπομονή, παρατηρητικότητα και διακριτικότητα, σωματική και ψυχική αντοχή. Το ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα προβλήματα είναι απαραίτητο να ακολουθεί τους κανόνες της ηθικής, της δεοντολογίας και της δικαιοσύνης.

Οι πιο συνηθισμένες δεξιότητες για έναν απόφοιτο της Κοινωνικής Εργασίας είναι:

 • Γλωσσικές ικανότητες
 • Παρατηρητικότητα και μνήμη
 • Οργανωτικότητα
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, μη κριτική στάση, υπευθυνότητα, συνέπεια, αυτοπειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ανάληψη πρωτοβουλίας, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και λήψη απόφασης, διαχείριση και οργάνωση χρόνου
 • Δεξιότητες στη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων και ομάδων
 • Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων (π.χ. άγχους)
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες

Β. Όποιος επιλέξει να δραστηριοποιηθεί εργασιακά στις άλλες κατευθύνσεις σπουδών του Τμήματος χρειάζεται:

να είναι ευρυμαθής με ενδιαφέρον και σφαιρική αντίληψη για τα κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα.

Οι πιο συνηθισμένες δεξιότητες για έναν απόφοιτο των άλλων κατευθύνσεων σπουδών είναι:

 • Γλωσσικές ικανότητες
 • Ειδικές ικανότητες: αναλυτική και συνθετική σκέψη, οργανωτικότητα, παρατηρητικότητα και μνήμη
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, αυτοπειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ηγετικά προσόντα, ανάληψη πρωτοβουλίας, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και λήψη απόφασης, διαχείριση και οργάνωση χρόνου, καινοτομία-νεωτερικότητα
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και κριτικής ανάγνωσης και επεξεργασίας πληροφοριών
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • Τμημάτων Ψυχολογίας
 • Τμημάτων Κοινωνιολογίας
 • Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών
 • Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
 • Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Κοινωνικής Εργασίας και Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας

Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές:

Χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση μετά την απόχτηση του βασικού τίτλου σπουδών για να γίνει κάποιος πιο ανταγωνίσιμος στην αγορά εργασίας. Αυτή μπορεί να αφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδικεύσεις στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας (π.χ. Κοινωνική Εργασία με παιδιά και οικογένειες), στην Ειδική Αγωγή, στη Συμβουλευτική ή στην Κοινωνική Πολιτική - ∆ιαχείριση Κοινωνικών Προγραµµάτων, Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία, Πολιτική Ανάλυση κλπ (εφόσον ο απόφοιτος έχει ακολουθήσει τη σχετική κατεύθυνση σπουδών).

Πορεία σταδιοδρομίας:

Η επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, ποικίλει ανάλογα με την επιλογή εισαγωγικής κατεύθυνσης και κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου. Είναι δυνατόν να εργαστούν ως στελέχη διοίκησης, χάραξης πολιτικής ή στην εφαρμογή διαφόρων μορφών κοινωνικής πολιτικής ως κοινωνικοί λειτουργοί. Συνήθως, η εισαγωγή των πτυχιούχων στον εργασιακό στίβο γίνεται μέσα από κατάληψη θέσεων σε ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα ή προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την ισχύουσα για το εργασιακό καθεστώς σε αυτά νομοθεσία. Η επαγγελματική προϋπηρεσία και η μεταπτυχιακή εξειδίκευση βοηθούν περαιτέρω στην εργασιακή απασχόληση σε σχετικές θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατόπιν επιλογής γι’ αυτές.

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Mixcloud
 • Instagram
 • YouTube
 • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης