Back to Top

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποχτούν σφαιρική γνώση πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης. Γενικά εργάζονται ως Οικονομολόγοι και εξειδικεύονται είτε στην Οικονομική Ανάλυση είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με βάση την κατεύθυνση εξειδίκευσης που επέλεξαν στο πλαίσιο των σπουδών τους. Ως οικονομολόγοι, μελετούν και αναλύουν τα οικονομικά φαινόμενα. Σε επίπεδο χώρας (μακροεπίπεδο) ο ρόλος τους είναι να σχεδιάζουν προγράμματα που βοηθούν στην επίλυση οικονομικών προβλημάτων που αφορούν στην παραγωγή, την παραγωγικότητα, τη βιομηχανική πολιτική, τον καταμερισμό της εργασίας, την πολιτική αμοιβών και τιμών, τον πληθωρισμό, το φορολογικό σύστημα. Ακόμη, στο αντικείμενο της εργασίας τους εμπίπτει και ο τομέας των διεθνών εξωτερικών συναλλαγών και ειδικά οι κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όταν εργάζονται σε μια επιχείρηση (μικροεπίπεδο) ασχολούνται με τα προβλήματα οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης καθώς και με την αύξηση της παραγωγικότητας και τις νέες επενδύσεις της επιχείρησης. Ως στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων, ασχολούνται με επιμέρους τομείς όπως η Χρηματοοικονομική, η Διοίκηση Υπηρεσιών και Τεχνολογίας, το Μάρκετινγκ, η Διοίκηση Επιχειρησιακών λειτουργιών κα.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

 • Στο Δημόσιο Τομέα (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπουργεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Τράπεζες κ.α.)
 • Στον ιδιωτικό τομέα (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες leasing κλπ, ως στελέχη σε λειτουργίες και τομείς όπως οικονομική διεύθυνση, λογιστική, marketing, πωλήσεις, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, διοίκηση παραγωγής, δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση, προβολή-δημοσιότητα, κοστολόγηση, ελεγκτική, logistics κ.ά.)
 • Σε διεθνείς οικονομικούς και αναπτυξιακούς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, Διπλωματικό Σώμα, ΟΟΣΑ- Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) στην εκπόνηση μελετών, ανάλυση οικονομικών δεικτών, ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων κλπ
 • Στην έρευνα (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Ερευνών, Τράπεζα Ελλάδος, τμήματα μελετών τραπεζών κα)
 • Ως καθηγητές Οικονομικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ 09) αφού αποχτήσουν Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010), στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Κολέγια και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων γενικότερα)
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (λογιστής, φοροτεχνικός, κοστολόγος, ελεγκτής κ.ά.)
 • Σε τομείς όπως η οικονομική δημοσιογραφία, η ναυτιλία, ο τουρισμός

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Για την επαγγελματική του δραστηριοποίηση είναι αναγκαίο να έχει μια έφεση στις θετικές, τις οικονομικές, τις κοινωνικές και τις διοικητικές επιστήμες. Επίσης, είναι επιθυμητό να έχει ενδιαφέρον για τα φαινόμενα και τα προβλήματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ώστε να προσεγγίζει με ευκολία τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στον τομέα της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτικής.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Μαθηματικές Ικανότητες
 • Ειδικές ικανότητες: αναλυτική και συνθετική σκέψη, γρήγορη αντίληψη, παρατηρητικότητα, προσοχή, μνήμη, επινοητικότητα, διορατικότητα, οργανωτικότητα
 • Διοικητικές-ηγετικές δεξιότητες
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, μεθοδικότητα, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου, λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών
 • των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
 • του Τμήματος Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών
 • του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
 • του Τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
 • των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. (Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, Διεθνούς Εμπορίου, Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων, Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής, Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών)

Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές:

Μεταπτυχιακές ειδικεύσεις προσφέρονται σε επιμέρους αντικείμενα που σχετίζονται με επενδύσεις, τραπεζική, αναλογιστικά χρηματοοικονομικά, οικονομικά ναυτιλίας, logistics, επενδύσεις, μάρκετινγκ, επικοινωνία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διεθνείς οικονομικές σχέσεις και οργανισμοί κλπ.

Πορεία σταδιοδρομίας:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικοί, και τότε χρειάζονται άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αυτή ισοδυναμεί με ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξης που χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε. πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων (βάσει του N 4152/2013, ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013). Ως στελέχη στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και στους διεθνείς οργανισμούς, προσλαμβάνονται και εξελίσσονται ανάλογα με το οργανόγραμμα, τις εκάστοτε ανάγκες του οργανισμού και τα προσόντα τους (μεταπτυχιακές σπουδές, εμπειρία κλπ). Σε περίπτωση που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο δημόσιο τομέα ως καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το διορισμό προσωπικού και χρειάζεται να διαθέτουν, εκτός από το βασικό τους πτυχίο, πιστοποιητικό διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010). Γενικά, οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος περιγράφονται αναλυτικά στο Π.Δ. 475/91 «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεως του».

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Mixcloud
 • Instagram
 • YouTube
 • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης